DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 991180
Nama : YULKHAEDAR DARWIS
Tempat Lahir : PARE-PARE
Tgl Lahir : 04 Desember 1980
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : JLN.H.KALLA LR.1/6 UP