DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 974066
Nama : YUSRIDA YUNUS
Tempat Lahir : KOLAKA
Tgl Lahir : 27 April 1978
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : JL.MANNURUKI IX/23