DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 172072
Nama : YOLANDA HIZKIA BATARA
Tempat Lahir : MAKALE
Tgl Lahir : 15 Desember 1998
Jenis Kelamin :
Agama : 2
Alamat : LION