DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 071158
Nama : ZETH KARLIN
Tempat Lahir : POMALA
Tgl Lahir : 12 Januari 1986
Jenis Kelamin :
Agama : 3
Alamat : BTP BLOK I 175