DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 051452
Nama : ZWESTY DWI MARCHINDAH
Tempat Lahir : MAKASSAR
Tgl Lahir : 14 Maret 1988
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : JL. MAPPANYUKKI V/K33