DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 051123
Nama : YURNI KADER
Tempat Lahir : GAROJOU
Tgl Lahir : 25 Desember 1986
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : JL. MANURUKI 11 NO. 10