DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 023093
Nama : YUSNIAR
Tempat Lahir : P. MAKASSAR
Tgl Lahir : 28 September 1983
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : SUNU 3 LR I NO. 12B