DAFTAR STAF/PEGAWAI

No Kar Nama Tp Lahir Tgl Lahir Jkel
052S009 Abu B.Tayyeb, S.E.
00 0000
052S009 Abu B.Tayyeb, S.E.
00 0000
052S022 Adriana Galib
00 0000
052S022 Adriana Galib
00 0000
052S016 Agustinus Dolly M., S.E.
00 0000
052S016 Agustinus Dolly M., S.E.
00 0000
052S026 Asminah
00 0000
052S026 Asminah
00 0000
052S031 Ayub Kasau
00 0000
052S031 Ayub Kasau
00 0000
052S001 Drs. Suryadi
00 0000
052S001 Drs. Suryadi
00 0000
052S029 Dut Trisnawati
00 0000
052S029 Dut Trisnawati
00 0000
052S015 Hendrik Rante,S.Hut.
00 0000
052S015 Hendrik Rante,S.Hut.
00 0000
052S002 Ir. Kamarullah Nusu
00 0000
052S002 Ir. Kamarullah Nusu
00 0000
052S027 Jayanti Wirayana
00 0000
052S027 Jayanti Wirayana
00 0000
052S008 Kasmawaru, S.Sos
00 0000
052S008 Kasmawaru, S.Sos
00 0000
052S018 Marsha, S.E.
00 0000
052S018 Marsha, S.E.
00 0000
052S004 Marwan Galib, S.E., M.Si.
00 0000
052S004 Marwan Galib, S.E., M.Si.
00 0000
052S023 Michael B. Poelinggomang
00 0000
052S023 Michael B. Poelinggomang
00 0000
052S013 Muh.Khaddafi Thayeb, S.E.
00 0000
052S013 Muh.Khaddafi Thayeb, S.E.
00 0000
052S011 Nuraeni, S.H.
00 0000
052S011 Nuraeni, S.H.
00 0000
052S012 Nurhanna
00 0000
052S012 Nurhanna
00 0000
052S025 Putri Dian Ekasari
00 0000
052S025 Putri Dian Ekasari
00 0000
052S030 Rahmi Muis, S.E.
00 0000
052S030 Rahmi Muis, S.E.
00 0000
052S028 Ramlah Amir Sangga, S.Pd.
00 0000
052S028 Ramlah Amir Sangga, S.Pd.
00 0000
052S032 Randy Mauna, S.E.
00 0000
052S032 Randy Mauna, S.E.
00 0000
052S010 Rudi Doni L, S.E.
00 0000
052S010 Rudi Doni L, S.E.
00 0000
052S021 Sahruni, A.Md.
00 0000
052S021 Sahruni, A.Md.
00 0000
052S014 Seanne Natalia,S.Kom.
00 0000
052S014 Seanne Natalia,S.Kom.
00 0000
052S024 Sisilia Ta'diampang
00 0000
052S024 Sisilia Ta'diampang
00 0000
052S017 Sitti Atika, A.Md.
00 0000
052S017 Sitti Atika, A.Md.
00 0000
052S006 Sitti Harlina, S.E.
00 0000
052S006 Sitti Harlina, S.E.
00 0000
052S019 Syah Ruddin, S.Pi.
00 0000
052S019 Syah Ruddin, S.Pi.
00 0000
052S005 Syahruddin, S.Sos.
00 0000
052S005 Syahruddin, S.Sos.
00 0000
052S020 Usman, S.E.
00 0000
052S020 Usman, S.E.
00 0000
052S007 Y u s r i, S.Sos.
00 0000
052S007 Y u s r i, S.Sos.
00 0000
052S003 Zainal Abidin, S.E.
00 0000
052S003 Zainal Abidin, S.E.
00 0000